គោលនយោបាយការបង្វិលសងប្រាក់

ការលុបចោលការទូទាត់និងការសងប្រាក់វិញ

ប្រសិនបើបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការទូទាត់ចាំបាច់ត្រូវលុបចោលសូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមទូរស័ព្ទ +44 20 3807 9690។ សូមកត់សម្គាល់ថាការសងប្រាក់វិញគឺធ្វើឡើងចំពោះតែកាតដែលការទូទាត់ត្រូវបានធ្វើឡើង។

ភាសាអង់គ្លេស
ភាសាអង់គ្លេស